Wszystkie wpisy, których autorem jest adwokat

tydzień przedsiębiorczości

W czasie trwania Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (18 – 24 listopada 2019 r.) możesz umówić się z adwokatem, doradcą restrukturyzacyjnym na bezpłatne konsultacje prawne w zakresie:

  • wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności
  • rejestrowania działalności gospodarczej oraz zakładania spółek
  • prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
  • Innych zagadnień prawnych związanych z zakładaniem oraz prowadzeniem własnej firmy.

Konsultacje będą się odbywały w Kancelarii Adwokackiej Kamil Trybuchowicz ul. Topolowa 32/3, 31-506 Kraków
Skorzystanie z darmowej konsultacji prawnej wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie wydarzenia lub e-mail kancelaria@trybuchowicz.pl
Maksymalny czas konsultacji to 1 godzina.
Ilość dostępnych terminów ograniczona.

Tarnów

SYNDYK zaprasza do składania ofert na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowie ul. Bitwy pod Studziankami 10/82 (KW: TR1T/00120834/8). Cena wywoławcza: 147.000 zł

Przedmiotem postępowania jest lokal mieszkalny nr 82 położony na 5 piętrze w budynku nr 10 przy ulicy Bitwy Pod Studziankami w Tarnowie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,30 m2. Składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Do lokalu przylega balkon.

Oferty zawierające oferowaną cenę nabycia, podaniem pełnych danych nabywcy, oświadczeniami wskazanymi w Warunkach Przetargu wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 15.000 zł należy składać do dnia 21 października 2019 r. w zamkniętej kopercie na adres Kancelaria Adwokacka Kamil Trybuchowicz ul. Topolowa 32/3, 31-506 Kraków.

1. Każda oferta powinna zawierać:
a) dane oferenta tj. imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu (e-mail jeżeli posiada)
b) proponowaną cenę nabycia Przedmiotu sprzedaży. Cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
c) oświadczenie, że cena zostanie zapłacona nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy sprzedaży,
d) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium,
e) podpis oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji,
2. Do oferty należy dołączyć:
a) w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – dane osobowe (adres zamieszkania,
numer pesel, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
oraz dane małżonka jeżeli nabycie miałoby nastąpić do majątku wspólnego),
b) w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (z datą
nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed zamieszczeniem ogłoszenia o przetargu), zaświadczenie o nadaniu
numeru NIP oraz REGON, o ile nie zostały ujawnione w KRS, odpowiednie zgody korporacyjne,
c) dowód uiszczenia wadium,
d) oświadczenie, iż:
– oferent zapoznał się z niniejszymi Warunkami Przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
– oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży oraz zapoznał się z dokumentacją jego dotyczącą
– w szczególności z operatami szacunkowymi,
– oferent nie posiada zadłużenia względem masy upadłości.
3. Oferta wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2) powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej Kancelaria Adwokacka Kamil Trybuchowicz ul. Topolowa 32/3, 31-506
Kraków i zawierać wyraźne oznaczenie „ Oferta na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 511/18/S. – NIE OTWIERAĆ”
4. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy złożyć osobiście w Kancelaria Adwokacka Kamil Trybuchowicz
ul. Topolowa 32/3, 31-506 Kraków do dnia 21 października 2019 r.
5. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych – z zastrzeżeniem że za złożoną w terminie
ofertę uważa się taką, która wpłynie do dnia wskazanego w pkt. 4
6. Oferta, nie posiadająca elementów, o których mowa w pkt 1) a także złożona po terminie podlega odrzuceniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2019 r o godz. 12.00.

Po stwierdzeniu, iż złożone oferty spełniają warunki formalne, Syndyk może dodatkowo przeprowadzić
aukcję (przetarg ustny) wśród oferentów jeżeli będzie możliwa do uzyskania wyższa cena sprzedaży.
Licytacja odbywa się w dniu 22 października 2019 r. o godzinie 12:30.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty i zakończenia przetargu bez podania przyczyny.

Z Warunkami Przetargu oraz operatem szacunkowym można się zapoznać w siedzibie Syndyka ul. Topolowa 32/3, Kraków

Informacji szczegółowych udziela syndyk pod nr. telefonu 608 124 818; e-mail: kancelaria@trybuchowicz.pl

Możliwość oględzin lokalu po ustaleniu terminu z syndykiem.

warunki przetargu – konkursu ofert

wyciąg z operatu

wzór oferty (doc)

wzór oferty (pdf)

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Celem postępowania jest umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego, które nie zostaną zaspokojone w toku postępowania upadłościowego. Postępowanie w miarę możliwości winno również prowadzić do jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej, co do zasady, przebiega w trzech etapach:
1) postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
2) właściwe postępowanie upadłościowe;
3) realizacja planu spłaty i oddłużenie.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości inicjowane jest wnioskiem dłużnika. Wniosek podlega opłacie w kwocie 30 zł. Na tym etapie Sąd bada czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości dłużnika: czy dłużnik jest niewypłacalny oraz czy nie zachodzą przesłanki, które uniemożliwiają ogłoszenie upadłości. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dalsze przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ustawodawca wskazał w art. 4914 ustawy prawo upadłościowe. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Sąd wskazuje sędziego komisarza oraz syndyka.
Właściwe postępowanie upadłościowe polega na ustaleniu wierzycieli oraz majątku upadłego, likwidacji majątku upadłego i zaspokojeniu wierzycieli oraz ustalenia planu spłaty. W toku postępowania syndyk sporządza listę wierzytelności, spis inwentarza oraz spienięża majątek upadłego. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Sąd ustala plan spłaty wierzycieli, a jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, iż nie byłby on w stanie dokonać jakichkolwiek spłat, umarza zobowiązania bez ustalania planu spłat.
Po wykonaniu przez upadłego obowiązków wynikających z planu spłaty wierzycieli Sąd wyda postanowienie o wykonaniu planu spłaty wierzycieli oraz umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Postępowanie upadłościowe może doprowadzić do oddłużenia upadłego przy spłacie jedynie części długów w ratach, a już na początkowym etapie postępowania (postanowienie o ogłoszeniu upadłości) następuje zawieszenie postępowań egzekucyjnych. To najważniejsze korzyści upadłości konsumenckiej. Powyższe korzyści związane są z konieczności zbycia przez syndyka majątku upadłego.
Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zważyć korzyści i koszty w konkretnej sprawie. Sąd podejmując decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub oddaleniu wniosku w dużej mierze opiera się na informacjach zawartych we wniosku, potwierdzonych w załącznikach do wniosku. Dlatego ważne jest prawidłowe i rzetelne przygotowanie samego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kamil Trybuchowicz

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Kraków

Spadek krok po kroku

Z chwilą śmierci spadkodawcy ogół jego praw i obowiązków przechodzi w drodze dziedziczenia na następców prawnych – spadkobierców. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązku o charakterze prywatnoprawnym i majątkowym, za wyjątkiem tych ściśle związanych z osoba spadkodawcy praz tych które z chwilą śmierci przechodzą na określone osoby – np. objętych zapisem windykacyjnym. W celu wykazania prawa do spadku koniecznym jest uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Czytaj dalej

Jak znieść współwłasność?

W wyniku pewnych zdarzeń niejednokrotnie dochodzi do sytuacji w której własność tej samej rzeczy należy niepodzielnie do kilku osób – współwłasności. W praktyce współwłasność najczęściej powstaje w sytuacji otrzymania spadku przez kilku spadkobierców, zawarcia związku małżeńskiego lub zawarcia umowy spółki cywilnej. Możliwe są również inne sposoby powstania współwłasności: darowizna na rzecz kilku obdarowanych, nabycia udziału w prawie własności, wyodrębnienia lokalu. Stan współwłasności pociąga za sobą szereg ograniczeń stąd niejednokrotnie celowym jest zniesienie współwłasności. Czytaj dalej

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie uprawnień straży miejskiej

W dniu 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w składzie siedmiu sędziów sygn. akt I KZP 16/14 rozpoznał zagadnienie prawne przedstawione przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego dotyczące uprawnień straży miejskich (gminnych) do występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie polegające na niewskazaniu przez właściciela osoby która kierowała pojazdem. Czytaj dalej

Wyrok sądu najwyższego w sprawie fotoradarów

Notkę zacznę spokojnie choć triumf niebywały, niebywałe następstwa i niebywałą mam satysfakcję jako prawnik. Dziś zostało opublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który po przeprowadzeniu 12 marca br. rozprawy w pełnym składzie uznał, że przepis nakazujący właścicielowi pojazdu wskazanie wykroczenia drogowego pod rygorem odpowiedzialności za kolejne wykroczenie jest zgodny z Konstytucją RP. Czytaj dalej