Tarnów

SYNDYK zaprasza do składania ofert na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Tarnowie ul. Bitwy pod Studziankami 10/82 (KW: TR1T/00120834/8). Cena wywoławcza: 147.000 zł

Przedmiotem postępowania jest lokal mieszkalny nr 82 położony na 5 piętrze w budynku nr 10 przy ulicy Bitwy Pod Studziankami w Tarnowie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,30 m2. Składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Do lokalu przylega balkon.

Oferty zawierające oferowaną cenę nabycia, podaniem pełnych danych nabywcy, oświadczeniami wskazanymi w Warunkach Przetargu wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 15.000 zł należy składać do dnia 21 października 2019 r. w zamkniętej kopercie na adres Kancelaria Adwokacka Kamil Trybuchowicz ul. Topolowa 32/3, 31-506 Kraków.

1. Każda oferta powinna zawierać:
a) dane oferenta tj. imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu (e-mail jeżeli posiada)
b) proponowaną cenę nabycia Przedmiotu sprzedaży. Cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
c) oświadczenie, że cena zostanie zapłacona nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy sprzedaży,
d) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium,
e) podpis oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji,
2. Do oferty należy dołączyć:
a) w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – dane osobowe (adres zamieszkania,
numer pesel, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
oraz dane małżonka jeżeli nabycie miałoby nastąpić do majątku wspólnego),
b) w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (z datą
nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed zamieszczeniem ogłoszenia o przetargu), zaświadczenie o nadaniu
numeru NIP oraz REGON, o ile nie zostały ujawnione w KRS, odpowiednie zgody korporacyjne,
c) dowód uiszczenia wadium,
d) oświadczenie, iż:
– oferent zapoznał się z niniejszymi Warunkami Przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
– oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży oraz zapoznał się z dokumentacją jego dotyczącą
– w szczególności z operatami szacunkowymi,
– oferent nie posiada zadłużenia względem masy upadłości.
3. Oferta wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2) powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej Kancelaria Adwokacka Kamil Trybuchowicz ul. Topolowa 32/3, 31-506
Kraków i zawierać wyraźne oznaczenie „ Oferta na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
w postępowaniu upadłościowym VIII GUp 511/18/S. – NIE OTWIERAĆ”
4. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy złożyć osobiście w Kancelaria Adwokacka Kamil Trybuchowicz
ul. Topolowa 32/3, 31-506 Kraków do dnia 21 października 2019 r.
5. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych – z zastrzeżeniem że za złożoną w terminie
ofertę uważa się taką, która wpłynie do dnia wskazanego w pkt. 4
6. Oferta, nie posiadająca elementów, o których mowa w pkt 1) a także złożona po terminie podlega odrzuceniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2019 r o godz. 12.00.

Po stwierdzeniu, iż złożone oferty spełniają warunki formalne, Syndyk może dodatkowo przeprowadzić
aukcję (przetarg ustny) wśród oferentów jeżeli będzie możliwa do uzyskania wyższa cena sprzedaży.
Licytacja odbywa się w dniu 22 października 2019 r. o godzinie 12:30.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty i zakończenia przetargu bez podania przyczyny.

Z Warunkami Przetargu oraz operatem szacunkowym można się zapoznać w siedzibie Syndyka ul. Topolowa 32/3, Kraków

Informacji szczegółowych udziela syndyk pod nr. telefonu 608 124 818; e-mail: kancelaria@trybuchowicz.pl

Możliwość oględzin lokalu po ustaleniu terminu z syndykiem.

warunki przetargu – konkursu ofert

wyciąg z operatu

wzór oferty (doc)

wzór oferty (pdf)