adwokatura

Informacje

17 stycznia 2018

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Celem postępowania jest umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego, które nie zostaną zaspokojone w toku postępowania upadłościowego. Postępowanie w miarę możliwości winno również prowadzić do jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej, co do zasady, przebiega w trzech etapach:
1) postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
2) właściwe postępowanie upadłościowe;
3) realizacja planu spłaty i oddłużenie.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości inicjowane jest wnioskiem dłużnika. Wniosek podlega opłacie w kwocie 30 zł. Na tym etapie Sąd bada czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości dłużnika: czy dłużnik jest niewypłacalny oraz czy nie zachodzą przesłanki, które uniemożliwiają ogłoszenie upadłości. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dalsze przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ustawodawca wskazał w art. 4914 ustawy prawo upadłościowe. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Sąd wskazuje sędziego komisarza oraz syndyka.
Właściwe postępowanie upadłościowe polega na ustaleniu wierzycieli oraz majątku upadłego, likwidacji majątku upadłego i zaspokojeniu wierzycieli oraz ustalenia planu spłaty. W toku postępowania syndyk sporządza listę wierzytelności, spis inwentarza oraz spienięża majątek upadłego. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Sąd ustala plan spłaty wierzycieli, a jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, iż nie byłby on w stanie dokonać jakichkolwiek spłat, umarza zobowiązania bez ustalania planu spłat.
Po wykonaniu przez upadłego obowiązków wynikających z planu spłaty wierzycieli Sąd wyda postanowienie o wykonaniu planu spłaty wierzycieli oraz umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Postępowanie upadłościowe może doprowadzić do oddłużenia upadłego przy spłacie jedynie części długów w ratach, a już na początkowym etapie postępowania (postanowienie o ogłoszeniu upadłości) następuje zawieszenie postępowań egzekucyjnych. To najważniejsze korzyści upadłości konsumenckiej. Powyższe korzyści związane są z konieczności zbycia przez syndyka majątku upadłego.
Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zważyć korzyści i koszty w konkretnej sprawie. Sąd podejmując decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub oddaleniu wniosku w dużej mierze opiera się na informacjach zawartych we wniosku, potwierdzonych w załącznikach do wniosku. Dlatego ważne jest prawidłowe i rzetelne przygotowanie samego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kamil Trybuchowicz

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Kraków

więcej...

27 października 2014

Spadek krok po kroku

Z chwilą śmierci spadkodawcy ogół jego praw i obowiązków przechodzi w drodze dziedziczenia na następców prawnych – spadkobierców. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązku o charakterze prywatnoprawnym i majątkowym, za wyjątkiem tych ściśle związanych z osoba spadkodawcy praz tych które z chwilą śmierci przechodzą na określone osoby – np. objętych zapisem windykacyjnym. W celu wykazania prawa do spadku koniecznym jest uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

więcej...

3 października 2014

Jak znieść współwłasność?

W wyniku pewnych zdarzeń niejednokrotnie dochodzi do sytuacji w której własność tej samej rzeczy należy niepodzielnie do kilku osób – współwłasności. W praktyce współwłasność najczęściej powstaje w sytuacji otrzymania spadku przez kilku spadkobierców, zawarcia związku małżeńskiego lub zawarcia umowy spółki cywilnej. Możliwe są również inne sposoby powstania współwłasności: darowizna na rzecz kilku obdarowanych, nabycia udziału w prawie własności, wyodrębnienia lokalu. Stan współwłasności pociąga za sobą szereg ograniczeń stąd niejednokrotnie celowym jest zniesienie współwłasności.

więcej...

30 września 2014

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie uprawnień straży miejskiej

W dniu 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w składzie siedmiu sędziów sygn. akt I KZP 16/14 rozpoznał zagadnienie prawne przedstawione przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego dotyczące uprawnień straży miejskich (gminnych) do występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie polegające na niewskazaniu przez właściciela osoby która kierowała pojazdem.

więcej...

8 sierpnia 2014

Wyrok sądu najwyższego w sprawie fotoradarów

Notkę zacznę spokojnie choć triumf niebywały, niebywałe następstwa i niebywałą mam satysfakcję jako prawnik. Dziś zostało opublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który po przeprowadzeniu 12 marca br. rozprawy w pełnym składzie uznał, że przepis nakazujący właścicielowi pojazdu wskazanie wykroczenia drogowego pod rygorem odpowiedzialności za kolejne wykroczenie jest zgodny z Konstytucją RP.

więcej...