adwokatura

Informacje

27 października 2014

Spadek krok po kroku

Z chwilą śmierci spadkodawcy ogół jego praw i obowiązków przechodzi w drodze dziedziczenia na następców prawnych – spadkobierców. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązku o charakterze prywatnoprawnym i majątkowym, za wyjątkiem tych ściśle związanych z osoba spadkodawcy praz tych które z chwilą śmierci przechodzą na określone osoby – np. objętych zapisem windykacyjnym. W celu wykazania prawa do spadku koniecznym jest uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

więcej...

3 października 2014

Jak znieść współwłasność?

W wyniku pewnych zdarzeń niejednokrotnie dochodzi do sytuacji w której własność tej samej rzeczy należy niepodzielnie do kilku osób – współwłasności. W praktyce współwłasność najczęściej powstaje w sytuacji otrzymania spadku przez kilku spadkobierców, zawarcia związku małżeńskiego lub zawarcia umowy spółki cywilnej. Możliwe są również inne sposoby powstania współwłasności: darowizna na rzecz kilku obdarowanych, nabycia udziału w prawie własności, wyodrębnienia lokalu. Stan współwłasności pociąga za sobą szereg ograniczeń stąd niejednokrotnie celowym jest zniesienie współwłasności.

więcej...

30 września 2014

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie uprawnień straży miejskiej

W dniu 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w składzie siedmiu sędziów sygn. akt I KZP 16/14 rozpoznał zagadnienie prawne przedstawione przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego dotyczące uprawnień straży miejskich (gminnych) do występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie polegające na niewskazaniu przez właściciela osoby która kierowała pojazdem.

więcej...

8 sierpnia 2014

Wyrok sądu najwyższego w sprawie fotoradarów

Notkę zacznę spokojnie choć triumf niebywały, niebywałe następstwa i niebywałą mam satysfakcję jako prawnik. Dziś zostało opublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który po przeprowadzeniu 12 marca br. rozprawy w pełnym składzie uznał, że przepis nakazujący właścicielowi pojazdu wskazanie wykroczenia drogowego pod rygorem odpowiedzialności za kolejne wykroczenie jest zgodny z Konstytucją RP.

więcej...