adwokatura

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie uprawnień straży miejskiej

30 września 2014

W dniu 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w składzie siedmiu sędziów sygn. akt I KZP 16/14 rozpoznał zagadnienie prawne przedstawione przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego dotyczące uprawnień straży miejskich (gminnych) do występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie polegające na niewskazaniu przez właściciela osoby która kierowała pojazdem. W dniu 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy rozpoznał zagadnienie prawne: Czy wobec treści art. 129b ust. 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U z 2012, poz. 1137), po zmianie art. 17§3 k.p.w., z dniem 31 grudnia 2010r. straż gminna (miejska) uzyskała uprawnienie oskarżyciela publicznego w ujawnionych w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających sprawach o wykroczenie z art. 96§3 k.w.?​

W ocenie Sądu Najwyższego straż gminna (miejska) posiada uprawnienie oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie z art. 96§3 k.w. tj. niewskazania przez właściciela osoby kierującej pojazdem.

Rozpoznane zagadnienie prawne zostało przedstawione do rozpoznania przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego, a wynikło na gruncie rozpoznawania przez Sad Najwyższy kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku skazującego obwinionego za niewskazanie osoby kierującej pojazdem. Obwiniony stanął pod zarzutem niewskazania osoby kierującej pojazdem, która prowadziła pojazd w chwili zarejestrowania przez fotoradar wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu z nadmierną prędkością. Rzecznik Praw Obywatelskich w kasacji wskazywał na brak uprawnień straży gminnych do wnoszenia do sądów wniosków o ukaranie właścicieli pojazdów którzy odmówili wskazania osoby kierującej pojazdem.

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym rozpoznając przedstawione zagadnienie prawne nie podzielił argumentów podniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał, iż straż gminna (miejska) posiada uprawnienie do występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie polegające na niewskazaniu przez właściciela osoby kierującej pojazdem. Powyższemu orzeczeniu nadano moc zasady prawnej.

Z pełnym tekstem uchwały oraz uzasadnieniem można się zapoznać na stronach Sądu Najwyższego.

adwokat Kamil Tybuchowicz

Kraków