adwokatura

Oferta

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych jaki i przedsiębiorców. Kancelaria świadczy pomoc prawną w formie:

 • ustnych i pisemnych porad prawnych,
 • stałej, kompleksowej obsługi przedsiębiorstw i przedsiębiorców,
 • reprezentując klientów w charakterze pełnomocnika lub obrońcy przed sądami, urzędami oraz organami ścigania,
 • sporządzając pisma, pozwy, wnioski, subsydiarne akty oskarżenia, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne,
 • reprezentując klientów w negocjacjach, postępowaniu mediacyjnym oraz arbitrażowym.

Obsługa klienta indywidualnego

Oferta Kancelarii skierowana do osób indywidualnych obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny prawa związane z codziennym życiem. W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

prawo cywilne

 • dochodzenie roszczeń w tym odszkodowawczych, sprawy o zapłatę,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, o zasiedzenie, rozgraniczenie, zarząd, zniesienie współwłasności,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • sprawy konsumenckie,
 • przygotowanie , analiza, opiniowanie i negocjowanie umów, porozumień, ugód oraz treści innych dokumentów

prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku
 • dział spadku, zniesienie współwłasności
 • zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • długi spadkowe,

prawo upadłościowe

 • postępowanie o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka),

prawo nieruchomości i lokalowe

 • sprawy o zasiedzenie,
 • rozgraniczenie,
 • ochrona i przywrócenie posiadania,
 • zarząd nieruchomością wspólną, wspólnoty mieszkaniowe,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie i zniesienie służebności,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy wieczysto-księgowe,
 • eksmisje,
 • ustalenie niezasadności podwyżki czynszu,
 • pomoc w zakresie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości.

prawo karne

 • obrona w sprawach karnych i o wykroczenia na wszystkich etapach postępowania (przygotowawczego, sądowego, wykonawczego),
 • posiedzenia w przedmiocie środków zapobiegawczych, tymczasowego aresztowania,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i egzekucyjnym,

prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód i separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów i miejsca pobytu małoletniego,
 • uprowadzenie małoletniego,
 • spory sądowe i mediacje
 • reprezentowanie na każdym etapie postępowania przed Sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądami administracyjnymi, organami ścigania, urzędami,
 • reprezentowanie w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym,

Obsługa podmiotów gospodarczych

Oferta Kancelarii skierowana do podmiotów gospodarczych obejmuje czynności związane z ich powstaniem, poprzez obsługę bieżącej działalności oraz postępowanie upadłościowe lub likwidację. Pomoc prawna świadczona jest w formie stałej kompleksowej obsługi przedsiębiorstw lub jednorazowych zleceń. Kancelaria prowadzi w szczególności sprawy z zakresu:

prawo spółek i korporacyjne

 • prowadzenie stałej korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji,
 • zakładanie i likwidacja spółek, fundacji, stowarzyszeń,
 • postępowanie rejestracyjne KRS,
 • przygotowanie i opiniowanie aktów założycielskich, umów, statusów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • obsługa prawne organów statutowych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,

prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym upadłego oraz wierzycieli,
 • wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • zgłoszenie wierzytelności,
 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne,

prawo budowlane i nieruchomości

 • obsługa w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego,
 • sporządzenie i opiniowanie umów o roboty budowlane,
 • analiza prawna stanu nieruchomości,
 • podział i łączenie nieruchomości,

prawo karne gospodarcze i skarbowe

 • obrona w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych na wszystkich etapach postępowania (przygotowawcze, sądowe, wykonawcze),
 • opiniowanie czynności pod kątem ich zgodności z przepisami prawa karnego gospodarczego i skarbowego,

prawo pracy

 • zastępstwo w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń,

prawo podatkowe

 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi, urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, Urzędem Celnym,
 • udział w postępowaniach przed Sądami Administracyjnymi,
 • występowanie o indywidualne interpretacje podatkowe,

spory sądowe i arbitraż

 • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjacjach, postępowaniach sądowych i arbitrażowych