Spadek krok po kroku

Z chwilą śmierci spadkodawcy ogół jego praw i obowiązków przechodzi w drodze dziedziczenia na następców prawnych – spadkobierców. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązku o charakterze prywatnoprawnym i majątkowym, za wyjątkiem tych ściśle związanych z osoba spadkodawcy praz tych które z chwilą śmierci przechodzą na określone osoby – np. objętych zapisem windykacyjnym. W celu wykazania prawa do spadku koniecznym jest uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Czytaj dalej

Jak znieść współwłasność?

W wyniku pewnych zdarzeń niejednokrotnie dochodzi do sytuacji w której własność tej samej rzeczy należy niepodzielnie do kilku osób – współwłasności. W praktyce współwłasność najczęściej powstaje w sytuacji otrzymania spadku przez kilku spadkobierców, zawarcia związku małżeńskiego lub zawarcia umowy spółki cywilnej. Możliwe są również inne sposoby powstania współwłasności: darowizna na rzecz kilku obdarowanych, nabycia udziału w prawie własności, wyodrębnienia lokalu. Stan współwłasności pociąga za sobą szereg ograniczeń stąd niejednokrotnie celowym jest zniesienie współwłasności. Czytaj dalej